Udhëzues për të Drejta!

Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

Udhëzues për të Drejta! | Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

Transferimi në shkollë tjetër

Diskriminimi apo keqtrajtimi në shkollë

Ankesat për rezultatet e testeve apo notat

Ofrimi i shërbimeve dhe avokimi përmes OJQ-ve

E drejta të ankohesh për suspendimin nga shkolla

E drejta e qasjes në edukim të lartë në Kosovë nëse ke jetuar jashtë vendit

Licencimi i Qendrave Rinore

Asistenca sociale për familje me të ardhura të ulëta

Privatësia e gjendjes shëndetësore ose trajtimi

Liria e tubimeve publike

Liria e të shprehurit si student

E drejta për të votuar

Ndihmë për gjetjen e një vendi të punës

Mbrojtja nga neglizhenca e familjes dhe ajo për fëmijët pa prindër

Martesa

Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

Pushimi apo suspendimi nga puna

Të punosh si praktikant

Të avokosh për interesa rinore

Të shtosh lëndë zgjedhore në plan program

Mbrojtja nga dhuna në familje

E drejta e pjesëmarrjes në vendimmarrje në shkollë

Diskriminimi në institucione shëndetësore

Të drejtat e njerëzve të infektuar me HIV/AIDS

Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës

Diskriminimi gjinor gjatë qasjes në shërbime dhe mallra

Solidariteti bashkëshortor dhe të drejtat e pronësisë

Shfrytëzimi i fëmijëve nga familja

Qasja në dokumente publike

Të punosh si i mitur

Siguria në punë

Liria për të organizuar sindikata dhe greva

Të kesh trajtim primar mjekësor në komunitetin tënd

Ndërprerja e shtatzënisë së padëshiruar

Mbështetje financiare pas martesës

Trashëgimia e pronës

Kontributet individuale pensionale

Dëmi i shkaktuar nga trajtimi mjekësor

Rryshfeti dhe referimet nga institucionet publike në ato private

Të kërkosh masa afirmative

Propozimi i nismave të reja ligjore

Liria dhe privatësia e votës

Diskriminimi në vend të punës

Të drejtat e vullnetarëve

E drejta për ndihma financiare për studime në universitetet publike

Divorci

Lista e pritjes për shërbime mjekësore

Të kërkosh buxhetim bazuar në gjini

Shfaq më shumë

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori